O Firmie Kwalifikacje J.Z. Portret J.Z. Szkolenia Kalendarium Pomoce Mydełka
KINED Joanna Zwoleńska KWALIFIKACJE PORTRET SZKOLENIA KALENDARZ POMOCE MY-DEŁKA

RUCH I ZMIANY

Według: Joanny Zwoleńskiej

Prowadząca: Joanna Zwoleńska

Warsztat jest przykładem całościowego procesu uczenia się, wykorzystuje i integruje zasoby genialnego umysłu, niepokornej psychiki i twórczego ciała. Doświadczenia ciała trudno oddzilić od wyrażania naszych myśli, uczuć i potrzeb. Zespolenie ruchu i odczuwania pozwala na pełniejszą i kreatywną formę komunikacji ze sobą i otoczeniem. Staje się ważnym elementem w harmonijnym, naturalnym, twórczym działaniu. Proces edukacji w takich warunkach jest łatwiejszy, radośniejszy, bogatszy w pozytywne doświadczenia, wzmacniający motywację do stawiania nowych celów.

Czas: 20 godzin dydaktycznych

SKIEROWANE DO CEL SZKOLENIA
 • psychologów, pedagogów
 • terapeutów
 • nauczycieli
 • wszystkich osób, które mają świadomość, że umysł-psychika-ciało to jedność.
 • zwiększenie samoświadomości i jedności działania umysł-psychika-ciało
 • uwrażliwienie na pracę z ciałem
 • włączenie spontanicznego ruchu i improwizacji ruchowej jako czynnika zgodnego z naturalnym rozwojem i twórczym działaniem
 • rozszerzanie indywidualnego zakresu możliwości rucnowych
 • uświadomienie i wzbogacenie podstawowych aspektów ruchu (forma, przestrzeń, czas, dynamika, płynność ruchu, impuls, rytm, ciężar ciała, kontakt z partnerem)
 • umiejętność wyrażania siebie i swoich emocji poprzez naturalny ruch, twórczą improwizację i ekspresję (samoakceptacja, zadowolenie, więź, dowartościowanie, wewnętrzne ukierunkowanie, refleksja, otwartość na zmiany, wybory, uwolnienie)
 • praca z ciałem jako możliwość całościowego przeżywania i doświadczania siebie (dawanie - branie, łączenie - rozdzielanie, prowadzenie - bycie prowadzonym, aktywność - bierność, ja - grupa)
 • naturalne prekraczanie stereotypowych zachowań i barier
 • włączenie prostych układów tanecznych jako środka między terapią a potrzebą indywidualnego wyrazu i twórczej zbiorowej aktywności
 • ogrywanie prostych rekwizytów (instrumenty perkusyjne, sprzęt rehabilitacyjny i sportowy, materiał, papier itp.) jako poszukiwania symbolu zintegrowanego działania
 • włączenie melodii i rytmu jako impulsu wyzwalającego różnorodność działań i wyrażania potrzeb
 • ogólnorozwojowy aspekt kształcenia przez sztukę (taniec, muzyka) szacunek dla siebie i innych (praca z ciałem, współodczuwanie i współdziałanie z zachowaniem swojej osobowości i różnorodności grupy).